RADIAČNÍ NEHODA – VFN a ozářený pacient

POSTUP VE VFN

Kontaktní místo VFN pro integrovaný záchranný systém (IZS) při KARIM (dále jen kontaktní místo, tel: 224 969 209) je také primárním kontaktním místem pro převzetí informace o radiační nehodě a požadavku na aktivaci SSZP při Dermatovenerologické klinice VFN (DERM).

Kontaktní místo KARIM vždy kontaktuje Oddělení radiační ochrany VFN (ORO), kterému předá informace ohledně charakteru mimořádné události.

Dále kontaktní místo informuje Toxikologické informační středisko Kliniky pracovního lékařství (TIS KPL), Ústav bezpečnosti a krizové připravenosti (BKP), hlavní vrátnici a náměstka léčebné péče.

 

 
Kontaktní místo IZS 9209
Vedoucí SSZP 224 962 421
Primářka DERM 224 962 421
Vrchní sestra DERM 224 962 421
Lůžkové oddělení DERM 224 962 408
601 363 419
Pohotovostní pracovník ORO 720 950 681
Dohlížecí osoba pro ORZ (pouze v běžné pracovní době) 224 965 784
TIS VFN 224 91 92 93
224 91 54 02
Náměstek pro léčebnou péči (v běžné pracovní době) 602 572 408
Náměstek v pohotovostní službě (mimo běžnou pracovní dobu) 725 894 164
Útvar bezpečnosti a krizové připravenosti 725 894 157
Vrátnice hlavní areál (ÚBKP) 3120

 

Pracovník kontaktního centra zjistí:

1. počet ozářených osob,

2. odhadovaný čas příjezdu do SSZP,

3. typ kontaminace a druh radionuklidu, je-li známo, včetně případně podaných antidot na místě nehody,

4. dekontaminační opatření provedená na místě nehody a podmínky nezbytné pro další dekontaminaci na SSZP,

5. kontaktní údaje volající osoby a event. dalších kompetentních osob pro upřesnění informací o radiační nehodě.

 

Dále má pracovník kontaktního místa při příjmu informace o radiační nehodě za povinnost zjistit od oznamovatele informace umožňující posouzení, zda daná nehoda spadá do působnosti vymezené:

 

1. SSZP PŘI DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINICE VFN

    - ambulantní i lůžková diagnostická, terapeutická a dispenzární péče osobám ozářeným ionizujícím zářením při radiační nehodě, u kterých bylo vysloveno podezření na vnitřní kontaminaci radionuklidy nebo na celotělové ozáření ionizujícím zářením dávkou pod 1 Gy

 

2. SSZP PŘI ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE IV. INTERNÍ KLINIKY FN V HRADCI KRÁLOVÉ

     - příjem a léčení ozářených osob při podezření na celotělové ozáření ionizujícím zářením dávkou vyšší než 1 Gy bez ohledu na kontaminaci radionuklidy

    - příjem a léčení ozářených dětí a mladistvých

    Příznaky, které již mohou nasvědčovat ozáření s dávkou vyšší než 1 Gy jsou: vyčerpanost, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, střevní obtíže (průjem s výraznou ztrátou tekutin a následným rozvratem vnitřního prostředí), krvácení ze střeva, hypotenze atd.

 

3. SSZP PŘI KLINICE POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY V PRAZE

    - příjem a léčení ozářených osob s lokálními kožními projevy vyvolanými ionizujícím zářením

    - chirurgické ošetření lokálního depozitu radionuklidu a kontaminovaných poranění

    - ošetření pozdních lokálních následků akutního ozáření

 

4. SSZP PŘI DERMATOVENEROLOGICKÉ KLINICE FN BRNO

    - příjem a léčení ozářených osob s lokálními kožními projevy vyvolanými ionizujícím zářením

    - chirurgické ošetření kontaminovaných poranění

    - ošetření pozdních lokálních následků akutního ozáření

 

5. Nejbližší k místu radiační nehody spádové zdravotnické zařízení, které disponuje podmínkami nezbytnými pro léčbu konkrétního typu poranění (odd. chirurgie, JIP, ARO)

    - pro pacienty se zevním ozářením nebo s vnitřní kontaminací, u nichž jsou ohroženy či selhávají základní životní funkce, nebo je nutné jejich soustavné monitorování.

V případě vnitřní kontaminace poskytne SSZP na požádání spádovým zdravotnickým zařízením potřebnou konzultaci a případně i antidota k zahájení léčby (konzultace TIS KPL).