Konzultace při otravě

Jak probíhá konzultace

Konzultace poskytnutá TISem není anonymní servis, nemá charakter poradenské služby, kde jsou sdělované informace obecného charakteru.

Cílem TIS je poradit pro danou konkrétní situaci, pro konkrétního postiženého člověka nebo zvíře, co nejvhodnější a nejúčinnější postup vedoucí k jeho záchraně. Proto je důležité, aby pracovník TISu, který dotaz řeší a informaci poskytuje, získal od volajících co nejpřesnější údaje o okolnostech případu postiženého pacienta, ale i o něm samotném.

 

Ptáme se:

Komu se nehoda stala: dítě, dospělý (pokud možno udat celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu), zvíře.

Jaký je věk postiženého, jeho hmotnost (alespoň odhadem), trpí-li nějakou akutní nebo chronickou nemocí.

Jaká látka je příčinou otravy? Lék, rostlina, chemikálie, komerční přípravek?

- U léků udat, zda se jedná o lék, který postižený užívá nebo o cizí lék.

- U komerčních přípravků je potřeba získat co nejvíce informací z etikety, nebo alespoň vědět, k čemu se látka používá.

Jak velké množství látky působí? Množství co nejvíce upřesnit (alespoň odhadem), vždy je nutno počítat s co nejvyšší možnou dávkou.

Kdy se nehoda stala?

Jakým způsobem se stala? Požití látky, polití, vdechnutí, štípnutí hmyzem apod.

V jakem stavu je postižený? Má zdravotní potíže?

Jaká opatření byla doposud provedena?

Kdo a odkud volá: jméno, město, telefonní číslo (důležité pro zpětnou vazbu v případě potřeby)

 

Odpovíme:

Podávaná informace se za použití různých informačních zdrojů zaměřuje převážně:

 

U laiků na vysvětlení možného ohrožení zdraví, na pokyny první pomoci a následnému postupu.

U lékařů na vysvětlení povahy působící látky, na toxicitu působící dávky, na prognózu konkrétního případu, na očekávaný obraz otravy a především na pokyny k optimálnímu léčebnému postupu.

Volajícímu stručně vysvětlíme nebezpečí, které dávka pro postiženého představuje, jaké zákroky je potřeba v rámci první pomoci provést, čeho se naopak zachránce nesmí dopustit, jaké jsou komplikace, které pacientovi hrozí. Situace je zhodnocena a na základě konkrétních okolností pracovník TIS doporučí volajícímu, co je třeba pro postiženého nadále zajistit (převoz do nemocnice, návštěvu odborného lékaře, přivolání posádky RZP, antidotum, apod.)